Privacy Policy

Volleybalvereniging ROWI te Etten-Leur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volleybalvereniging ROWI houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Volleybalvereniging ROWI zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, trainers, coaches en scheidsrechters

Persoonsgegevens van leden worden door ROWI verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over activiteiten en uitnodigingen;
 • Het verspreiden van nieuwsbrieven;
 • Contributie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijvingsformulier Lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ROWI de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer(s);
 • Emailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer.

Daarnaast maken leden van ROWI zelfstandig gebruik van eigen Whatsapp groepen. Leden zijn hier zelf verantwoordelijk voor het invullen en beheren van de gegevens in deze app. ROWI voert in deze app geen gegevens van haar leden in. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens in deze app en de privacy-instellingen van de app.

ROWI maakt voor de verwerking van bovenstaande gegevens gebruik van Sportlink. In dit kader heeft de Nevobo een verwerkersovereenkomst gesloten met Sportlink. ROWI is als vereniging aangesloten bij de Nevobo en als zodanig geldt de verwerkersovereenkomst met Sportlink ook voor ROWI.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Als derde partij kan worden genoemd:

 • Nevobo – NEderlandse VOlleybal BOnd
 • ORV – Onafhankelijk Recreatief Volleybal

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, met uitzondering aan de partij die de recreatieve competitie (ORV) organiseert, hier zal ROWI namens het betreffende lid benodigde inschrijfgegevens overleggen. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Portretrecht en beeld/geluidsmateriaal

Spelerskaarten en Team foto’s
Leden die in competitieverband spelen bij of de Nevobo of de ORV moeten in het bezit zijn van een geldige spelerspas. Hiervoor is een pasfoto nodig welke in Sportlink wordt vastgelegd en welke eens in een aantal jaar opnieuw moet worden gemaakt afhankelijk van de geldigheidsduur van de Nevobo of ORV. Foto’s van teams worden op de website getoond, zonder naamsduiding en koppeling aan de persoon, hieronder wordt verstaan bijvoorbeeld van links naar rechts of het shirtnummer.

Activiteiten
Door aanvaarding van deze privacy Policy stemt het lid, of de ouders van leden die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, in met het gebruik door Volleybalvereniging ROWI van beeldmateriaal waarop hij of zij is afgebeeld of waaraan hij of zij heeft meegewerkt. Het beeldmateriaal gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en/of andere activiteiten van ROWI zal uitsluitend worden gebruikt voor PR- en publicatiedoeleinden. Natuurlijk gaat ROWI zorgvuldig om met het beeldmateriaal. Er wordt niets geplaatst waardoor leden schade kunnen ondervinden.

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal die door ROWI of in opdracht van ROWI worden gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen beeldmateriaal maken tijdens activiteiten. ROWI heeft daar geen invloed op, maar gaat ervan uit dat deze personen ook terughoudend zijn bij het plaatsen van beeld en geluidsmaterialen op internet.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Volleybalvereniging ROWI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Volleybalvereniging ROWI van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Secretariaat ROWI Volleybalvereniging
Via het contact formulier.